اعضای تیم فنی

مرکز محاسبات سریع / اعضای تیم فنی
سعدون عزیزی
سعدون عزیزی مدیر مرکز محاسبات سریع
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
s.azizi[at]uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/s.azizi
دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 102 -
حشمت اله سعیدی
حشمت اله سعیدی مدیر فناوری اطلاعات
mit [at] uok.ac.ir 087-33624010 (2328)
دانشکده علوم انسانی- واحد فناوری اطلاعات دانشگاه
رضا بهزادپور
رضا بهزادپور کارشناس شبکه و امنیت
r.behzadpour [at] uok.ac.ir 087-33624010 (2314)
دانشکده علوم انسانی- واحد فناوری اطلاعات دانشگاه