اعضای تیم فنی

مرکز محاسبات سریع / اعضای تیم فنی
سعدون عزیزی
سعدون عزیزی مدیر مرکز محاسبات سریع
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
s.azizi[at]uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/s.azizi
دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 102 -
حشمت اله سعیدی
حشمت اله سعیدی معاون مدیر پژوهشی
SciMet [at] uok.ac.ir , h.saedi [at] uok.ac.ir 33622623 (2443)
سازمان مرکزی قدیم- طبقه دوم
رضا بهزادپور
رضا بهزادپور کارشناس شبکه و امنیت
r.behzadpour [at] uok.ac.ir 087-33624010 (2314)
دانشکده علوم انسانی- واحد فناوری اطلاعات دانشگاه