درخواست سرویس (ویژه اساتید)

مرکز محاسبات سریع / امور کاربران / درخواست سرویس (ویژه اساتید)
مشخصات درخواست کننده
نام
نام خانوادگی
دانشکده
گروه
پست الکترونیکی
شماره تماس
مشخصات زمانی
مدت زمان استفاده
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
تعداد هسته
حافظه
حجم دیسک
سیستم عامل
ورژن سیستم عامل (دقیقا تعیین شود)
نرم افزارهای موردنیاز
شرح مختصری از پروژه
 
 
 
کد امنیتی